Sunday, April 26, 2009

(KULIAH 1) KAJIAN TINDAKAN


Kajian tindakan merupakan satu proses yang melibatkan pencarian dan pengumpulan data-data mengenai sesuatu permasalahan yang timbul dan ingin dikaji dan seterusnya dianalisis data-data tersebut menjadi satu maklumat yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Suatu kajian tindakan bermula dengan timbulnya sesuatu masalah yan ingin dikaji, kemudian tinjauan kepustakaan dilakukan bagi memastikan bahawa masalah tersebut sudahpun dibuat kajian oleh orang sebelumnya ataupun belum. Selepas itu, barulah kajian secara lebih meluas dilakukan. Kajian tindakan melibatkan kajian secara pemerhatian, soal selidik, soal jawab, lapangan, kepustakaan, dan sebagainya.

Bagi tujuan penambahbaikan dalam dunia pendidikan, guru amat digalakkan untuk memperbanyakkan kajian tindakan terutamanya di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain memastikan mutu pengajaran dapat dipertingkatkan, malah dapat membantu proses pembelajaran para pelajar iaitu dengan membuat kajian mengenai pelbagai cara untuk meningkatkan prestasi pelajar di dalam pelajaran misalnya.

Proses kajian ini tidak hanya melibatkan kajian secara individu semata-mata, malah ia boleh dilakukan secara berkumpulan mahupun berkelompok di antara guru dengan guru, sekolah dengan sekolah mahupun dengan pihak luar seperti pensyarah universiti dan sebagainya.

Antara contoh kajian tindakan yang boleh dilakukan oleh guru adalah mengenai bagaimana meningkat tahap pemahaman pelajar dalam memahami hukum tajwid al-Quran. Dimulakan dengan pencarian maklumat melalui kajian kepustakaan bagi mendalami masalah yang ingin dikaji serta melihat kajian-kajian sebelum ini jika ada yang berkaitan dengan tajuk sebagai rujukan dan maklumat tambahan.
Selain itu, masalah ini dapat dikenalpasti pada peringkat awal dengan melakukan soal selidik di kalangan pelajar untuk mengenalpasti tahap para pelajar di dalam hukum tajwid. Ia boleh dikukuhkan dengan penambahan maklumat dengan melakukan soal jawab terhadap para guru yang mengajar subjek berkenaan mengenai tahap para pelajar di dalam memahami dan mengaplikasikan hukum tajwid ketika di dalam pelajaran tilawah al-Quran.

Lebih bermanfaat sekiranya masalah yang timbul disertakan bersama cadangan penambahbaikan yang releven bagi membantu para guru serta pelajar mengatasi masalah tersebut. Ini merupakan suatu contoh umum berhubung tentang suatu sukatan pelajaran di dalam pendidikan Islam bagi subjek tilawah al-Quran di mana para pelajar akan dinilai tahap pengetahuan mereka mengenai hukum tajwid semasa sesi membaca ayat-ayat terpilih di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

No comments:

Post a Comment